Strawberry Kitty Throw Toy

An Adopt Me Strawberry Kitty Throw Toy

Type

Throw Toy

Rarity

Uncommon