Floppy Bunny Plushie

An Adopt Me Floppy Bunny Plushie

Type

Plush

Rarity

Common