Bone Throw Toy

An Adopt Me Bone Throw Toy

Type

Throw Toy

Rarity

Uncommon